Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση Εκτύπωση
07.08.20
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Εκτύπωση
05.08.20
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10830/5-8-2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΑΔΑΜ: 20PROC007140859 2020-08-05

 

  Ο Δήμαρχος  Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης  

Έχοντας υπόψη την 140/8101/29-06-2020  ΑΔΑ:ΨΦΛΟΩ1Φ-017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

·         Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·         Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·         Τηλ. : 23753 50 124

·         Telefax : 23750 23 244

·         E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr

·         Ιστοσελίδα : www.dimossithonias.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http:// www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3. Κωδικός CPV: 34144512 – 0.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης, είναι προμήθεια ενός  καινούριου απορριμματοφόρου σχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, όπως περιγράφονται στο τεύχος της  τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  για τη κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Σιθωνίας.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/8/2020 και ώρα 22:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την21/8/2020 και ώρα 22:00.

11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1.1. της διακήρυξης.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εως το ποσο των   150.000,00€ και από ίδια έσοδα για το ποσό των 11.200,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7132.0004 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

15. Δημοσιεύσεις:

a)      στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

b)      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,

c)      στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

d)     στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

e)      στη διεύθυνση (URL) : www.dimossithonias.gr στην διαδρομή : www.dimossithonias.gr ► Νέα – Ανακοινώσεις

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1._diakhryxh_me_pararthmata

Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών στη Νικήτη Εκτύπωση
03.08.20
  apinidotes1.jpg
 Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών στη Νικήτη
Την Παρασκευή 7 Αυγούστου

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών για τη χρήση των απινιδωτών και τις βασικές αρχές απινίδωσης διοργανώνουν η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιθωνίας και η Κοινότητα Νικήτης στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Νικήτης την Παρασκευή  7 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Εκτύπωση
30.07.20
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νικητη 30 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                    Αρίθμ. Πρωτ 10573

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ταχ.Δ/νση :Νικητη 63088

Πληροφορίες: Δ. Καραδήμου

Τηλ. :2375350124

e-mail: dimkaradimou@yahoo.gr                                               

 

Προς:

 1) Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρηση & Λειτουργία

Εφαρμογών

Αναστάσεως 2 Τσιγάντε

ΤΚ 10191 Παπάγου - Αθήνα

site-support@yme.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ   , προϋπολογισμού 145.161,29€. Χωρίς ΦΠΑ

 

Ο Δήμος Σιθωνιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία ,για την ανάθεση του έρ­γου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ” με προϋπολο­γισμό 180.000 € μετά Φ.Π.Α..

 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία έργων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)

Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

145.161,29€

 

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr.

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 09-08-2020 ημέρα Κυριακή  και ώρα 22:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Για τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες του έργου απαιτείται κατ΄ ελάχιστον βασική στελέχωση  αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 100 του ν3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν4199/13 και το άρθρο 52 του ΠΔ 71/2019 ήτοι:

Για την κατηγορία των Έργων Οδοποιίας πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση:

Για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς: τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. B΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. A΄ βαθμίδας.

     

Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π του Δήμου Σιθωνίας

 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Τα κριτήρια επιλογής του Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στις ενότητες 22.Β – 22.Δ της Διακήρυξης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/8/2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ (http://mimed.ggde.gr/).

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Σιθωνίας : www.dimossithonias.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

 

 

Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.

 

Καραδήμου Δήμητρα 

Παρατείνεται μέχρι τις 31/8 η προθεσμία για λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης Εκτύπωση
27.07.20
  tameio_dhmos_sithoniasrsz.jpg
 Παρατείνεται μέχρι τις 31/8 η προθεσμία για λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης 
Για τις Κοινότητες Συκιάς, Αγίου Νικολάου και Μεταγγιτσίου λόγω αλλαγών στη διαδικασία εξόφλησης μέσω ΕΛΤΑ

Την παράταση της προθεσμίας πληρωμής τόσο της εφάπαξ καταβολής όσο και της πρώτης δόσης των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, για τις  περιοχές της Συκιάς, του Αγίου Νικολάου και του Μεταγγιτσίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας, στην τελευταία συνεδρίασή του.

Αιτήσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής Εκτύπωση
27.07.20
  plim1sithcp.jpg
 Αιτήσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ζημιές σε κτίρια του Δήμου Σιθωνίας από τις πλημμύρες του 2018
Στην υπηρεσία του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. στη Θεσσαλονίκη η υποβολή τους

Μέχρι τις 14 Απριλίου 2021 θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν το 2018.
Άγιος Νικόλαος: Με το φως της Ιστορίας και της Παράδοσης Εκτύπωση
22.07.20
  agios_nikolaos-sth_gh_ths_makedonias-tv100.jpg
 Ο Άγιος Νικόλαος "ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
Αφιέρωμα της TV100

Στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής ήταν αφιερωμένη η τελευταία εκπομπή "ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 σε επιμέλεια και παρουσίαση του δημοσιογράφου Στέλιου Λουκά.
Ο Δήμος Σιθωνίας φιλοξενεί το 7ο Ναυαγοσωστικό Σεμινάριο του ΟΦΚΑΘ Εκτύπωση
21.07.20
  poster_nayagoswstiko_seminario.jpg
 Ο Δήμος Σιθωνίας φιλοξενεί το 7ο Ναυαγοσωστικό Σεμινάριο του ΟΦΚΑΘ
24-26 Ιουλίου στη Σάρτη

Το 7ο Ναυαγοσωστικό Σεμινάριο διοργανώνουν ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.) και η Βάση Ετοιμότητας Σάρτης σε συνεργασία με την Bayline Lifeguards το τριήμερο 24-26 Ιουλίου στη Σάρτη Χαλκιδικής.
Ο Δήμος Σιθωνίας τίμησε τους ήρωες της Κύπρου Εκτύπωση
19.07.20
  img_20200719_110405.jpg
 Ο Δήμος Σιθωνίας τίμησε τους ήρωες της Κύπρου
Επετειακή εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο για την 46η επέτειο της τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο 

Με μία σεμνή τελετή στο χώρο του Μνημείου των Ηρώων που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, ο Δήμος Σιθωνίας και η τοπική Κοινότητα τίμησαν τους αγωνιστές που έπεσαν ηρωικά στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Φέτος, συμπληρώνονται 46 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής με την κωδική ονομασία «Αττίλας» στη Μεγαλόνησο.
Τα πλαστικά καπάκια που "μετατρέπονται" σε.... αναπηρικά αμαξίδια για δομές υγείας Εκτύπωση
15.07.20
  kapakia_amaxidia20.jpg
 Δήμος Σιθωνίας: Τα πλαστικά καπάκια που "μετατρέπονται" σε.... αναπηρικά αμαξίδια για δομές υγείας
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δράση συλλογής πλαστικών καπακιών υλοποιεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.) με σκοπό την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων.
Ο Δήμος Σιθωνίας "δεν ξεχνά" την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο Εκτύπωση
14.07.20
  poster-epeteiaki_ekdhlosi.jpg
 Ο Δήμος Σιθωνίας τιμά τους πεσόντες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974
Εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή 19 Ιουλίου
46 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία "Αττίλας", τον Ιούλιο του 1974. Με αφορμή την επέτειο ο Δήμος Σιθωνίας και η Κοινότητα Αγίου Νικολάου διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων Ηρώων του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg