Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Εκτύπωση
14.07.20
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Μίσθωση ακινήτου, για την στέγαση  των γραφείων της κοινότητας Νικήτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων της Κοινότητας Νικήτης .

 Το ακίνητο πρέπει:

  • να βρίσκεται στον οικισμό της Νικήτης ,
  • να έχει έκταση από 70 έως 80 τετραγωνικά μέτρα
  • να βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου .
  • Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση αξιοπρεπούς, καθαρού περιβάλλοντος ,ενώ ως δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από πλευράς υγιεινής
  • Το μίσθιο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
  • Να διευκολύνει την ασφαλή στάση περισσότερων του ενός οχημάτων .

Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή  και ώρες : 9:00-14:00.  Διεύθυνση : Νικήτη 63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Τηλέφωνο:.2375 3 50124 FAX.23750 20220.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον εκμισθωτή.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1._diakhryxh                                                                         ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

2.entypo_ekdilosi_endiaferontos

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Εκτύπωση
14.07.20
 

Νικήτη, 13/7/2020

                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:9094

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9094/09-07-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007017004 2020-07-13

 Ο Δήμαρχος  Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης  

Έχοντας υπόψη την 137/8098/29-03-2020 ΑΔΑ: Ψ57ΣΩ1Φ-6Υ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΤΟΣ 2020 -2021», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 43.749,56€ Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% .

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·         Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ   Τηλ. : 23753 50 124 fax : 23750 23 244

·         E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα : www.dimossithonias.gr.  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http:// www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 64100000-7

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς δήμου Σιθωνιας έτος 2020 -2021,

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλες είτε για μεμονωμένες ομάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

7. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού της μελέτης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.30, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 27/07/2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

12. Εγγυήσεις: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:  6  μηνών

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 00.6221, 00.6224.0001 & 25.7425.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 -2021

16. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimossithonias.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1._diakhryxh                                                                             ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο στο Λιβροχιό του Δήμου Σιθωνίας Εκτύπωση
13.07.20
  livrochio-4.jpeg
 Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο στο Λιβροχιό του Δήμου Σιθωνίας
Παρεμβάσεις ύψους 870.000 ευρώ μέσω του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"
  
Πολλαπλά οφέλη στην περιοχή "Λιβροχιό" που βρίσκεται στην Κοινότητα του Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας αναμένεται να επιφέρει η υλοποίηση του έργου βελτίωσης και αναβάθμισης του δικτύου αγροτικής οδοποιίας στο συγκεκριμένο οικισμό.
Έκκληση για καθαρισμό οικοπέδων από ξερά χόρτα Εκτύπωση
10.07.20
  xorta-oikop.jpg
 Έκκληση για καθαρισμό οικοπέδων από ξερά χόρτα
Ενημέρωση από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας

Την υποχρέωση των ιδιοκτητών για καθαρισμό των οικοπέδων τους, απομάκρυνση ξερών χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων τονίζει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Εκτύπωση
09.07.20
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. 23753/50124        

Fax: 23750/23244

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

   Αρ. πρωτ.  8791/7-7-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006983380                   

   Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής Ντέμπλας Κυπαρίσσης έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 110/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο Διαχείριση ογκωδών  αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και  στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την 07/2020 μελέτη του  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι  στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος αυτής.

          Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του συνόλου της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  ποσού των 4.031,80 ευρώ

          Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η 26/07/2020 και ώρα 22:00

           Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και θα αποσφραγισθεί από την  αρμοδία Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 31/07/2020 και ώρα 12:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

            Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimossithonias.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - ΚΗΜΔΗΣ όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006983380.

1._diakhryxh

Ο Δημαρχος 

Ντεμπλάς Κυπαρισσης

Ο Δήμος Σιθωνίας προβάλλεται στη Ρουμανία Εκτύπωση
06.07.20
  pe_20200705_150132.jpg
 Ο Δήμος Σιθωνίας προβάλλεται στη Ρουμανία 

Συνέντευξη της Αντιδημάρχου Τουρισμού σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας
 
Τη διαβεβαίωση ότι η Σιθωνία παραμένει ανεπηρέαστη από κρούσμα COVID-19, έδωσε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σιθωνίας Μαρία Λαθούρη - Πάργα, μιλώντας στη ρουμανική Τηλεόραση Antenna-1.
Τηλεοπτικό συνεργείο του συγκεκριμένου τηλεοπτικού δικτύου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική, έπειτα από πρόσκληση του Τουριστικού Οργανισμού (Τ.Ο.Χ.) με σκοπό να αναδείξει τον τουριστικό προορισμό της Σιθωνίας και να ενημερώσει τους Ρουμάνους επισκέπτες για την πορεία του κλάδου εν μέσω των συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στο Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης Εκτύπωση
06.07.20
  received_755832471903489.jpeg
  Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής της Ελευθερίας Ζαχαριάδη στο Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης 
Ανοιχτή στο κοινό μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου

Την έκθεση ζωγραφικής «ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ» εγκαινίασε το βράδυ της Παρασκευής στο Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης ο Δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας, πλαισιωμένος από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Κατερίνα Γιουβαρλάκη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Αιτήσεις αυτοψίας για ζημιές σε κτίρια από πλημμύρες Εκτύπωση
03.07.20
  pl2.jpg
 Υποβολή αιτήσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν κτίρια στο Δήμο Σιθωνίας από τις πλημμύρες του 2018 και 2019 
Θα κατατίθενται στην υπηρεσία του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψίας σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν το 2018 και το 2019.
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100LT Εκτύπωση
02.07.20
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8305/01-07-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006962168-2020-07-02

 

 Ο Δήμαρχος  Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης  

Έχοντας υπόψη την 45/3662/23-03-2020 ΑΔΑ: 6670Ω1Φ-ΗΡ3  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας 180 κάδων απορριμμάτων 1100λιτρα του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 44.997,12 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

·         Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·         Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·         Τηλ. : 23753 50 124

·         Telefax : 23750 23 244

·         E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr

·         Ιστοσελίδα : www.dimossithonias.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http:// www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3. Κωδικός CPV: 34928480-6

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά συνολικά 180 τεμάχια κάδων απορριμματοφόρων.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Μικρότερος του ενός μήνα.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

12. Εγγυήσεις: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: < των 12 μηνών

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02. 20.6654.0008 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020

16. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

 1._diakhryxh

2.meleth

3._entypo_oikonomikhs_prosforas

4.yd

Έκθεση ζωγραφικής στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης Εκτύπωση
02.07.20
  zaxariadi20a_1.jpg
 "Τοπίο και χρώμα" στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης
Εγκαινιάζεται αύριο (3/7) η έκθεση ζωγραφικής της Ελευθερίας Ζαχαριάδη

Ο Δήμος Σιθωνίας παρουσιάζει στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης την έκθεση ζωγραφικής «ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ» της καταξιωμένης εικαστικού Ελευθερίας Ζαχαριάδη.  

Η έναρξη της έκθεσης θα γίνει από τον Δήμαρχο Σιθωνίας Κυπαρίσση Ντέμπλα αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9.00 το βράδυ και τα έργα θα παραμείνουν στο χώρο του Μουσείου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν όχι μόνο κάτοικοι και επισκέπτες αλλά και πλήθος μαθητών σχολικών μονάδων όχι μόνο από τη Σιθωνία αλλά και από ολόκληρη τη Χαλκιδική.
"Ανάσα" σε επιχειρήσεις από τον Δήμο Σιθωνίας Εκτύπωση
01.07.20
  tameio_dhmos_sithoniasrsz.jpg
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Ανάσα" σε επιχειρήσεις από τον Δήμο Σιθωνίας
Σε ισχύ μέτρα ελάφρυνσης λόγω COVID-19

Σειρά μέτρων για την ανακούφιση όσων επιχειρήσεων και πολιτών επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού έχει λάβει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας.

Από τον περασμένο Απρίλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε οικονομικές ελαφρύνσεις διευκολύνοντας επαγγελματίες και κατοίκους, οι οποίοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Πολιτεία για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg