Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΚΑΥΣΙΜΑ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εκτύπωση
03.12.20
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. 23753/50124      

Fax: 23750/23244

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr     

 

 

Νικήτη, 01/12/2020

Αριθ. πρωτ.17344

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021» συνολικού προϋπολογισμού 619.998,26€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας επιμερίζεται σε:

Α) 351.691,28 που αφορούν  την Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας,

Β) 194.923,29 που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Τορώνης ,

Γ) 32.388,80 που αφορά την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,

Δ) 28.340,20 που αφορά την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ε) 5.526,30 που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) ,

ΣΤ) 6.000,00που αφορά  το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Αλληλεγγύη» και

Ζ) 1.128,40 που αφορά  το Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας Ν.Π.Δ.Δ..

προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών  του Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 . Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο από πρατήριο που βρίσκεται εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 03.01.2021 και ώρα 22:00

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η οποία καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Επειδή επιτρέπεται η μερική προσφορά ειδών, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων ειδών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού ειδών που προβλέπεται από τη διακήρυξη η δε κατακύρωση περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, συντεταγμένης για τον τύπο πού ισχύει για το δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς το Δήμο Σιθωνίας και να περιέχουν τα στοιχεία της επιχείρησης του υποψήφιου προμηθευτή, τον τίτλο και το ποσό της προμήθειας. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από την Καραδήμου Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. του Δήμου Σιθωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23753/50124.

Ο Δήμαρχος

 

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Εκτύπωση
26.11.20
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ'), του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020) και την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Σιθωνίας», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
 
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος έτος  2021». (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
3. Έγκριση πρακτικού 2 «Αποσφράγισης   δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
 
4. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών», έγκριση πρακτικού.
 
5. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης  Δ.Κ. Συκιάς», έγκριση πρακτικού. (470.000€)
 
6. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς Δήμου Σιθωνίας», έγκριση πρακτικού. (543.078€).
 
7. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Συκιάς» έγκριση πρακτικού.
 
8. Οριστική  Παραλαβή του Έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ» έγκριση πρακτικού (244.656,75€).
 
9. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ» έγκριση πρακτικού.
 
10. Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «ΚΕΦΟ ΣΑΡΤΗΣ» έγκριση πρακτικού.
 
11. Έγκριση της έκθεσης ορκωτών–ελεγκτών επί του ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ".   
Αλλάζει η εικόνα της Σάρτης Εκτύπωση
25.11.20
 
asfaltosrwseis-sarth-1hm.jpeg
Αλλάζει η εικόνα της Σάρτης
Έργα οδοποιίας από το Δήμο Σιθωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Δήμο Σιθωνίας, το έργο ασφαλτόστρωσης δρόμων εντός της Κοινότητας Σάρτης.
 
Πρόκειται για παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς, όπου το οδόστρωμα είχε υποστεί σημαντικές φθορές. 

Η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα διευκολύνει την κυκλοφορία, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύει τις υποδομές στη Σάρτη. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η εικόνα της περιοχής, προσφέροντας μια ευχάριστη εικόνα στον επισκέπτη.   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
19.11.20
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
 
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 μεσημβρινή  μέχρι 14:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: dimarxos@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μέιλ.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:  
Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Αναγνωστάρα Εκτύπωση
19.11.20
  114578_penthos.jpg 
Ο Δήμαρχος, Κυπαρίσσης Ντέμπλας και το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Γιώργου Αναγνωστάρα.

Ο Γιώργος Αναγνωστάρας ήταν άξιος υπηρέτης της Αυτοδιοίκησης. Μέσα από την πολυετή ενασχόλησή του με τα κοινά, άφησε το δικό του αποτύπωμα της προσφοράς στον τόπο και στην κοινωνία.

Είχαμε τη χαρά και την τιμή τα προηγούμενα χρόνια να συνεργαστούμε μαζί του στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποκομίζοντας μόνο θετικά στοιχεία από την πλούσια εμπειρία του.

Αποχαιρετούμε έναν άξιο άνθρωπο με ήθος και αξίες.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.  

Σύγχρονος και ασφαλής εξοπλισμός στις παιδικές χαρές του Δήμου Σιθωνίας Εκτύπωση
17.11.20
  exoplismos-paidikes_xares_-sithonia-1.jpg
 Σύγχρονος και ασφαλής εξοπλισμός στις παιδικές χαρές του Δήμου Σιθωνίας
Σε όλες τις Κοινότητες

Στην παραλαβή εξοπλισμού παιδικών χαρών προχώρησε ο Δήμος Σιθωνίας, στο πλαίσιο αναβάθμισης των συγκεκριμένων χώρων σε όλες της Κοινότητες.

Όλα τα όργανα της παιδικής χαράς έχουν την απαιτούμενη πιστοποίηση και είναι κατάλληλα για δημόσια χρήση.
Ο Δήμος Σιθωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία Εκτύπωση
17.11.20
  125404376_3481129791953693_5307815944949011043_n.jpg
 Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη είχαν το πρωί της Δευτέρας η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σιθωνίας Μαρία Λαθούρη-Πάργα και οι Διευθύντριες των Γραφείων ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου Έμυ Αναγνωστοπούλου και Ιταλίας Κυριακή Μπουλασίδου.

Την τηλεδιάσκεψη συντόνισαν οι συνεργάτες του Τουριστικού τμήματος του Δήμου Σιθωνίας.

Στις δύο τηλεσυσκέψεις συζητήθηκαν αναλυτικά οι τρόποι τουριστικής προβολής της Σιθωνίας στη Μ. Βρετανία, στη Σκωτία, στην Ιρλανδία και στην Ιταλία.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
14.11.20
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ') και του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), για την συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:   

1. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». (26/11/2020)

2. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Νικολάου». (26/11/2020)

3. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της προμήθειας «Ενός Καινούριου Απορριμματοφόρου Οχήματος, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16m3 » (Αριθμ. Διακήρυξης αρ. πρωτ.: 10830/5-8-2020). (26/11/2020).

4. «Έγκριση-παραλαβή Μελέτης υπό τον γενικό τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στην Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».»

5. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για το έργο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» στην Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική Οδοποιία».

6. Αίτημα παράτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 18134 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας»

7. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»
Προληπτικοί έλεγχοι COVID στο Δήμο Σιθωνίας Εκτύπωση
06.11.20
  123750103_400384144705236_6536992064069476434_n.jpg
 Προληπτικοί έλεγχοι COVID στο Δήμο Σιθωνίας
Διενέργεια μοριακών τεστ σε αιρετούς και υπαλλήλους

Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρέθηκε το πρωί της  Παρασκευής στο Δήμο Σιθωνίας για τη διενέργεια τεστ κορωνοϊού, στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή για την πρόληψη και την προάσπιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία.
 
Ο Δήμος εξασφάλισε περί τα 50 τεστ μοριακού ελέγχου Covid και τα μέλη του κλιμακίου του ΕΟΔΥ σε ειδικό χώρο κοντά στο Δημαρχείο, στη Νικήτη Χαλκιδικής, προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων. Η δειγματοληψία αφορούσε επαφές με κρούσμα Covid-19 και όχι μόνο, τόσο από αιρετούς όσο και από δημοτικούς υπαλλήλους.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
05.11.20
 

                    
dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  05.11.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 16120
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
Φαξ.:23750-23244                                                                
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 

Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εκτύπωση
04.11.20
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία». 

Στα πλαίσια αυτής, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων, το οποίο απευθύνεται σε 120 ανέργους, οι οποίοι θα καταρτιστούν στις εξής ειδικότητες: Α) «Οροφοκόμος», Β) «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα», Γ) «E-commerce & hospitality sales & marketing», Δ) «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών», Ε) «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων», ΣΤ) «Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας).

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων άρχισε την Δευτέρα, 02/11/2020 έως την Παρασκευή, 20/11/2020 και ώρα 15:00. 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση
 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg