Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για Στεγαστική Συνδρομή Εκτύπωση
11.09.20
 
Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν
πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1. Του ν.867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24) και ειδικότερα το άρθρο πρώτο αυτού, με το οποίο κυρώθηκε η από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 117) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτής καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
3. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
 
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
 
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης και πιστωτικών διευκολύνσεων για κάθε συμβάν ξεχωριστά, σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178).
 
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 
7. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
 
8. Της υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4.2.2016 απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011» (Β΄350).
 
9. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ182/Α321/18.1.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.» (Β΄251, Β΄418 διόρθωση σφάλματος).
 
10. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321/22.2.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄747).
 
11. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/9.4.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.» (Β΄1395).
 
12. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321/31.5.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.» (Β΄2297).
Σε ετοιμότητα και επιφυλακή ο Δήμος Σιθωνίας για τη νέα σχολική χρονιά Εκτύπωση
11.09.20
  119125927_1169571070110058_93751369739396427_n.jpg
  Σε ετοιμότητα και επιφυλακή ο Δήμος Σιθωνίας για τη νέα σχολική χρονιά
Μηνύματα από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο

Τις ευχές τους για τη νέα σχολική χρονιά, η οποία ξεκινά την προσεχή Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εκφράζουν ο Δήμαρχος, Κυπαρίσσης Ντέμπλας και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει ότι και φέτος έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των διδακτηρίων με σειρά παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τον εφοδιασμό των σχολικών μονάδων με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  


Πίνακες πωλητών λαϊκών αγορών 10-11-12/9/2020 Εκτύπωση
09.09.20
  laik-920.jpg
 Πίνακες πωλητών λαϊκών αγορών 10-11-12/9/2020
Ν. Μαρμαρά, Νικήτης και Συκιάς

Τους πίνακες με τους επαγγελματίες και παραγωγούς των λαϊκών αγορών Νέου Μαρμαρά, Νικήτης και Συκιάς για την Πέμπτη 10, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώνει ο Δήμος Σιθωνίας.

Αναλυτικά οι καταστάσεις 
Αφιέρωμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκδοση του Δήμου Σιθωνίας για το ούτι Εκτύπωση
07.09.20
  andreas_smagas_oyti_synaylia.jpg
 Αφιέρωμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκδοση του Δήμου Σιθωνίας για το ούτι
"Κλέβει" τις εντυπώσεις το πρωτότυπο έργο του 12χρονου Ανδρέα Σμάγα

"Δωδεκάχρονος μουσικός έγραψε βιβλίο για το ούτι στη Χαλκιδική" είναι ο τίτλος του εκτενούς αφιερώματος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για την έκδοση του Δήμου Σιθωνίας με τίτλο "Το ούτι στη Χαλκιδική και οι ουτίστες της Σιθωνίας" που έγραψε ο 12χρονος Ανδρέας Αγγ. Σμάγας από τον Άγιο Νικόλαο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα
Πίνακας πωλητών λαϊκής αγοράς Συκιάς 5/9/2020 Εκτύπωση
04.09.20
  laiki-mask.jpg
 Πίνακας πωλητών λαϊκής αγοράς Συκιάς 5/9/2020


Τον πίνακα με τους επαγγελματίες και παραγωγούς της λαϊκής αγοράς της Συκιάς για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνει ο Δήμος Σιθωνίας.

Λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας Εκτύπωση
04.09.20
  kleisto-gymnastirio-sithonias.jpg
  Λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας

Σχ. Α) Υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ Α/ΓΓΑ/451235/1780 από 21/8/2020 έγγραφο της ΓΓΑ

Β) Υπ΄αριθμ ΥΠΠΟ/ΓΓΑ/256761/507 από 11/6/2020 έγγραφο της ΓΓΑ
 
Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω α και β σχετικές καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα – οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν, ως εξής:

1. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας ορίζεται η 21η/9/2020.

2. Υπεύθυνος του  κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας ορίζεται ο υπάλληλος της ΔΗΚΕΔΣ ο  Τραμουντάνης Χρήστος (τηλ  6972081317).

3. Οι σύλλογοι υποχρεούνται να συστήσουν τους αθλητές τους καθώς και τους παράγοντες – προπονητές να απέχουν για 7 ημέρες από οποιαδήποτε οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα μετά την επιστροφή τους από καλοκαιρινές διακοπές.

4. Οι ανωτέρω αυτό το διάστημα θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον ιατρό (προσωπικό, ομάδας ή ομοσπονδίας) για άμεση αναφορά οποιουδήποτε συμπτώματος.

5. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση να γίνει θεώρηση – ανανέωση της κάρτας υγείας για όλους τους αθλητές μετά το πέρας των εγγραφών τους και πριν την επιστροφή τους στις οργανωμένες προπονήσεις. Πριν την έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων οι σύλλογοι θα πρέπει να επιδείξουν στον υπεύθυνο της εγκατάστασης άπαξ ιατρική βεβαίωση (σας αποστέλλεται σχετικό έντυπο) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από αρμόδιο ιατρό.

6. Όλοι οι παράγοντες των συλλόγων, προπονητές και αθλητές θα εισέρχονται εντός του κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας φορώντας υποχρεωτικά μάσκα. 

7. Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική εντός του χώρου καθ' όλη την διάρκεια των προπονήσεων  σε όλους πλην των αθλουμένων.

8. Θα πραγματοποιείται υποχρεωτική θερμομέτρηση σε όλους κατά την είσοδο από τον υπεύθυνο του κλειστού και σε τυχόν απουσία αυτού από παράγοντα του εκάστοτε συλλόγου που θα ορίσει με απόφασή του.

9. Θα πραγματοποιείται υποχρεωτική καταγραφή των εισερχομένων σε ειδικό έντυπο από τον υπεύθυνο του κλειστού  και σε τυχόν απουσία αυτού από παράγοντα του εκάστοτε συλλόγου που θα ορίσει με απόφασή του.
 

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική Εκτύπωση
03.09.20
  map-fire-3-4sep.jpg
 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική
Αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.   

Ο Δήμος Σιθωνίας εφιστά την προσοχή των πολιτών υπενθυμίζοντας τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.

Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει  κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.
Πίνακες πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Μαρμαρά-Νικήτης 3 & 4/9/2020 Εκτύπωση
03.09.20
  laiki_agora2090.jpg
 Πίνακες πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Μαρμαρά και Νικήτης 3 & 4/9/2020

  Τους πίνακες με τους επαγγελματίες και παραγωγούς των λαϊκών αγορών του Νέου Μαρμαρά και της Νικήτης για την Πέμπτη 3 και την Παρσσκευή 4 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, ανακοινώνει ο Δήμος Σιθωνίας, καθώς επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στη Χαλκιδική.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/1.9.2020) και αφορά προγενέστερη απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020) ως προς την λειτουργία  των λαϊκών αγορών σε ορισμένες περιοχές, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Όπως ορίζει η απόφαση που ισχύει από την 3η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Ακολουθούν οι πίνακες
Έκδοση για το ούτι από το Δήμο Σιθωνίας Εκτύπωση
03.09.20
  biblio-smagas-oyti.jpg
 Έκδοση για το ούτι από το Δήμο Σιθωνίας
Από τον 12χρονο Ανδρέα Αγγ. Σμάγα από τον Άγιο Νικόλαο

Σημαντικά ιστορικά στοιχεία και πτυχές της μουσικής παράδοσης της Χαλκιδικής και της Σιθωνίας αποτυπώνονται στο βιβλίο με τίτλο "Το ούτι στη Χαλκιδική και οι ουτίστες της Σιθωνίας", το οποίο έγραψε ο 12χρονος Ανδρέας Αγγ. Σμάγας από τον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο έργο μιας εντατικής έρευνας που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια και το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε έως τώρα στη μουσική βιβλιογραφία, καθιστώντας τη Χαλκιδική και τη Σιθωνία αναπόσπαστο μέρος της.

Την προσπάθεια αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Σιθωνίας αναλαμβάνοντας την έκδοση του βιβλίου.
Παράταση για τους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης Εκτύπωση
03.09.20
  tameio_dhmos_sithoniasrsz.jpg
 Παράταση για τους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης
Για τις Κοινότητες Συκιάς, Αγίου Νικολάου και Μεταγγιτσίου

Παράταση στην προθεσμία για τους λογαριασμούς ύδρευσης τριών Κοινοτήτων δίνει ο Δήμος Σιθωνίας. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης τόσο της εφάπαξ καταβολής όσο και της πρώτης δόσης για τις  περιοχές της Συκιάς, του Αγίου Νικολάου και του Μεταγγιτσίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Παραχώρηση προκάτ οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Εκτύπωση
02.09.20
  kibo-kyan-1.jpg
 Παραχώρηση προκάτ οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου από το Δήμο Σιθωνίας
Για τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων covid-19

Έναν προκατασκευασμένο οικίσκο παραχώρησε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Σιθωνίας, ανταποκρινόμενος στις έκτακτες ανάγκες που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο οικίσκος έχει τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της συγκεκριμένης μονάδας υγείας προκειμένου να διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος πιθανού κρούσματος covid-19.


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg